Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1988-1989

7-3-88 to 6-4-89

Ex:  7-4-89 to 13-4-89

R:   30-4-89

 

9 th   Jamia     *1*

1- Allah Ditta 2- Muhammad Saleem  3- Syed Bader Hussain Shah 4- Syeda Dur-a-Shahwar

10 th Tanzim     *2*

1- Syed Zain-ul-Abadin ,2- Muhammad Navaz ,3-  Sajjad Ahmad , 4- Syed Zubair Hussain Shah , 5- Mahmood Ahmad

 

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1989-1990

Jamia      3-5-1989 to 17-3-1990        Tanzim    13-5-1989 to 27-3-1990                          Ex: 1-4-1990 to 7-4-1990                 Ex: 19-3-1990 to 25-3-1990  

                   R: 23-4-1990                        R: 27-3-1990

9 th   Jamia    *3*

1- Kamran , 2- E’jaz Ahmad , 3- Asghar ali , 4- Ishrat Fatimh , 5- Nahid akram , 6- Fatimah Bashir , 7- Zahida Prveen , 8- Shaziaha Nazir , 9- Foziah , 10- Sabiha Kauser 11- Shaziha akram

10 th  Tanzim     *3a*

1- Allah Ditta 2- Muhammad Saleem  3- Syed Bader Hussain Shah 4- Syeda Dur-a-Shahwar

11 th   Jamia         *4*

1- Syed Zain-ul-Abadin ,2- Muhammad Navaz ,3-  Sajjad Ahmad , 4- Syed Zubair Hussain Shah , 5- Mahmood Ahmad

 

 

 

 

 

 

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1990-1991

Jamia          3-5-1990 to 17-3-1991                                Tanzim       1-3-1990 to 17-3-1991

                   Ex: 17-3-1991 to 23-3-1991                                           Ex: 17-3-1991 to 23-3-1991

                   R:   31-3-1991                                                                  R: 31-3-1991

 

9 th Jamia          *5*

1- Saghir Ahmad , 2- Hafiz Naeem Nuzamil , 3-Nasir Mahmood ,

10 th Jamia         *5a*

1- Kamran , 2- E’jaz Ahmad , 3- Asghar ali , 4- Ishrat Fatimh , 5- Nahid akram , 6- Fatimah Bashir , 7- Zahida Prveen , 8- Shaziaha Nazir ,

9- Foziah , 10- Sabiha Kauser 11- Shaziha akram

11 th Jamia          *6*

1- Allah Ditta  2-Dur-a-Shahwar 3- S Zaima-tun-nisa bukhari 4- Shabana Kausar 5- Muhammad Yaqub Chishti 6- Robina Kausar

7- Hafiz Rashid Ahmad  8- Muhammad Saleem 9- Syed Badar Hussain Shah Bukhari

12 th Tanzim       *6a*

1- S Zain-ul-abadin shah 2- S Zubair Hussain  shah 3- Mahmood Ahmad 4- Sajjad Ahmad 5- Muhammad Navaz

 

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1991-1992

Jamia          23-5-1991 to 5-3-1992                              Tanzim       20-4-1991 to 5-2-1992

                   Ex: 10-2-1992 to 17-2-1992                                          Ex: 10-1-1992 to 17-1-1992

                    R:   5-3-1992                                                                  R: 15-2-1992

 

9 th Jamia

 

10 th Jamia          *6c*

1- Saghir Ahmad , 2- Hafiz Naeem Nuzamil , 3-Nasir Mahmood

11 th Jamia           *7*

1- Kamran , 2- E’jaz Ahmad , 3- Asghar ali , 4- Ishrat Fatimh , 5- Nahid akram , 6- Fatimah Bashir , 7- Zahida Prveen , 8- Shaziaha Nazir , 9- Foziah , 10- Sabiha Kauser 11- Shaziha akram 12- Farida bagam 13- Nazir Ahmad 14- Rafaqat Prveen 15- Bushra bi bi 16- Bushra khatun 17- Kalsoom Saeeda 18- Tahir Mahmood

12th Jamia          *7c*

1- Allah Ditta  2-Dur-a-Shahwar 3- S Zaima-tun-nisa bukhari 4- Shabana Kausar 5- Muhammad Yaqub Chishti 6- Robina Kausar 7- Hafiz Rashid Ahmad  8- Muhammad Saleem 9- Syed Badar Hussain Shah Bukhari

12 th Tanzim        *7a*

1- Miyan Tariq Mahmood

13 th Jamia          *7b*

1-Syed Zain-ul-Abadin , 2-Muhammad Navaz , 3- Sajjad Ahmad ,4- Syed Zubair Hussain Shah , 5-Mahmood Ahmad

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1992-1993

Jamia          11-5-1992 to 22-2-1993                              Tanzim       11-5-1992 to 22-2-1993

                    Ex: 6-3-1993 to 20-3-1993                                              Ex: Ex: 6-3-1993 to 20-3-1993

                    R:   22-3-1993                                                                 R: 22-3-1993

 

Adna Class

1

Syed Amir Rukham

2

Syeda Parisa Badar

3

Shakila Noor

4

Muhammad Yunas

5

Jamila Noor

6

A’sima A’zam

7

Arif Hussain

8

Azra bi bi

9

Janat Khatun

10

Tahira bi bi

11

Nasir javad

12

Sidra

13

Iftakhar Ahmad

14

Imran Khan

15

Amjad Abbas

16

Shamim

17

Imroziha

 

 

 

 

 

 

 

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1992-1993

Jamia          11-5-1992 to 22-2-1993                              Tanzim       11-5-1992 to 22-2-1993

                    Ex: 6-3-1993 to 20-3-1993                                              Ex: Ex: 6-3-1993 to 20-3-1993

                    R:   22-3-1993                                                                 R: 22-3-1993

 

1 th Class

1

Nsir Ahmed

2

Toqir Ahmed

 

2th Jamia

1- Shahbaz

4th Jamia

1- Abed Noor

5th Jamia

1- Dur-Sadaf , 2- Iram A’zam

6th Jamia

1- Muhammad Afzal , Shahida A’zam , 3- Nasim bibi

8th Jamia

1- Allah Ditta  2-Dur-a-Shahwar

9th Tanzim *8*

1- Shahida Tabasim 2- Muhammad Nadim 3- Syed Muhammad Zubair Shah 4- Syed Ahmad Raza Shah 5- Abdul Ghafoor 6- Sabana Kauser 7- Hafiz Akber Ali 8- Yasmin 9- Asgher Ali 10- Muhammad Afzal

10th Jamia *8a*

 

11th Jamia *9*

1- Saghir Ahmad , 2- Hafiz Naeem Nuzamil , 3-Nasir Mahmood 4- Malik Muhammad Razaq

12th Jamia *9a*

1- Kamran , 2- E’jaz Ahmad , 3- Asghar ali , 4- Ishrat Fatimh , 5- Nahid akram , 6- Fatimah Bashir , 7- Zahida Prveen , 8- Shaziaha Nazir , 9- Foziah , 10- Sabiha Kauser 11- Shaziha akram 12- Farida bagam 13- Nazir Ahmad 14- Rafaqat Prveen 15- Bushra bi bi 16- Bushra khatun 17- Kalsoom Saeeda 18- Tahir Mahmood

13th Tanzim*9b*

1- Allah Ditta  2-Dur-a-Shahwar 3- S Zaima-tun-nisa bukhari 4- Shabana Kausar

 

14th Class Tanzim  *9c*    Ex: 28-1-93          R:  4-2-93

1-Syed Zain-ul-Abadin , 2-Muhammad Navaz , 3- Sajjad Ahmad ,4- Syed Zubair Hussain Shah

5- Mahmood Ahmad

 

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1993-1994

Jamia          5-4-1993 to 22-1-1994                              Tanzim       5-4-1993 to 22-1-1994

                    Ex: 10-1-1994 to 22-1-1994                                        Ex: 10-1-1994 to 22-1-1994

                    R:   12-2-1994                                                              R:   12-2-1994

 

Adna Class

1- Sikander Abbas            ( 10-4-93  to  22-1-94 )

 

2- Imroziha 3- Akber Ali 4- Asgher Ali 5- Rifat 6- Shamaila 7- Smreen 8- Mudaser 9- Amjad 10- Maqsood ali 11- Amanallah 12- Khuram Shahzad 13- Asd Abbas 14-Kfait Hussain 15- Syed Amir Rukham

One Class

1

Syed Parisa Badar

2

Shakila Noor

3

Muhammad Yunas

4

Jamila Noor

5

A’sima A’zam

6

Janat Khatun

7

Tahira bi bi

8

Nasir javad

9

Imran Khan

10

Yasir Arfat

Class 3rd

 

     

Class 4th

1- Irfan Ahmad  2- A’mer Sddiq

Class 6th

1- Syeda Dur-a-Sadef  2- Iram A’zam

3- Sumara Kauser

 

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1993-1994

Jamia          5-4-1993 to 22-1-1994                              Tanzim       5-4-1993 to 22-1-1994

                    Ex: 10-1-1994 to 22-1-1994                                        Ex: 10-1-1994 to 22-1-1994

                    R:   12-2-1994                                                              R:   12-2-1994

 

7th Jamia

1- Shahida A’zam 2- Muhammad Afzal 3- Rihana Kauser

8th Jamia

1- Shabana Kauser

9th Jamia   *10*

1-Shafqat Latif  2- Robina Afzal 3- Nadim Afzal 4- Parvaz Akhter Mustfai 5- Muhammad Azhar Iqbal

10th Jamia  *10b*

1- Shahida Tabasim 2- Muhammad Nadim 3- Syed Muhammad Zubair Shah 4- Syed Ahmad Raza Shah 5- Abdul Ghafoor 6- Sabana Kauser 7- Hafiz Akber Ali 8- Yasmin 9- Asgher Ali 10- Muhammad Afzal

11th Jamia   *11*

1-Syed Amjad Ali Shah

12th Jamia  *11a*

1- Saghir Ahmad , 2- Hafiz Naeem Nuzamil , 3-Nasir Mahmood 4- Malik Muhammad Razaq

13th Tanzim *11b*

1- Kamran , 2- E’jaz Ahmad , 3- Asghar ali , 4- Ishrat Fatimh , 5- Nahid akram , 6- Fatimah Bashir , 7- Zahida Prveen , 8- Shaziaha Nazir , 9- Foziah , 10- Sabiha Kauser 11- Shaziha akram 12- Farida bagam 13- Nazir Ahmad 14- Rafaqat Prveen 15- Bushra bi bi 16- Bushra khatun 17- Kalsoom Saeeda 18- Tahir Mahmood 19- Muhammad Yaqub Chishti  20- Hafiz Rashid Ahmad 

14th Class Tanzim *11c*

1- Allah Ditta  2-Dur-a-Shahwar 3- S Zaima-tun-nisa bukhari 4- Shabana Kausar 5- Syed Zubair Hussain Shah

6- Mahmood Ahmad 

7- Muhammad Yaqub Chishti  8- Hafiz Rashid Ahmad 

9- Muhammad Saleem

10- Syed Badar Hussain Shah Bukhari 11- Robina Kausar

M.A Tanzim   *11d*     27-5-93       Ex: 13-10-93 to 20-10-93

1- Syed Zain-ul-Abadin ,2- Muhammad Navaz ,3-  Sajjad Ahmad

Sand-ul-faragh   Jamia   *11f*       1-12-93   to   22-1-94       Ex: 10-1-94 to 22-1-94     R: 12-2-94

1-Tanveer Ahmad  2- Allah Ditta  3-Dur-a-Shahwar  4- S Zaima-tun-nisa bukhari  5- Shabana Kausar  6- Syed Zain-ul-Abadin  7- Muhammad Navaz

8-  Sajjad Ahmad 9- Robina Kausar

 

                                                                                                                                      

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1994-1995

Jamia          21-3-1994 to 11-2-1995                             Tanzim       15-5-1994 to 8-1-1995

                    Ex: 19-1-1995 to 4-2-1995                                           Ex: 9-1-1995 to 18-1-1995

                    R:   11-2-1995                                                              R:   15-9-1995

Adna Class

1

Amanallah

2

Khuram Shahzad

3

Asd Abbas

4

Kfait Hussain

5

Sadeea Mushtaq

6

Shagofta

7

Sawar Khan

8

Yasmin

9

Muhammad Ali

10

Ahmad Khan

11

Rahmat Ali

12

Anait ullah

One Class

1

Sikander Abbas

2

Imroziha

3

Akber Ali

4

Asgher Ali

5

Rifat

6

Shamaila

7

Smreen

8

Mudaser

9

Muhammad Amjad

10

Maqsood ali

11

Syed Amir Rukham

12

Gulfam Ali

13

Shazia Mushtaq

14

Saima

15

A’ish Anwer

16

Iftakhar Ahmad

17

Slma

18

Imran

Second Class

1

Syeda Parisa Badar

2

Shakila Noor

3

Muhammad Yunas

4

Jamila Noor

5

A’sima A’zam

6

Janat Khatun

7

Tahira bi bi

8

Imran Khan

9

Nasir javad

10

Yasir Irfat

11

Sumara Kauser

12

Fozia Anwer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1994-1995

Jamia         21-3-1994 to 11-2-1995                          Tanzim       15-5-1994 to 8-1-1995

                    Ex: 19-1-1995 to 4-2-1995                                           Ex: 9-1-1995 to 18-1-1995

                    R:   11-2-1995                                                              R:   15-9-1995

 

4 th Jamia

1

Shahbaz Ahmad

2

Maryam Shahzadi

3

Nighat

4

Munir

5

A’sia

 

5 th Jamia

1

Irfan

2

A’mir Siddiq

3

Farikh Shahzad

4

Rabia Inver

5

Munir Hussain

 

 

 

 

 

6 th Jamia

1

Riza Ahmad

2

Shazia Norin

3

Yasir Siddiq

4

Shahzad Hanif

5

Bilal Mahmood

6

Salma Shahin

 

7 th Jamia

1

Dur-a-Shahwar

2

Iram A’zam

3

Somara Bi Bi

4

Shazia Akram

5

Naeem Afzal

 

8 th Jamia

1

Muhammad Afzal

2

Shahida A’zam

3

Rihana Muhammad Hussain

4

Muhammad Akram

5

Shabir Hussain

 

 

 

 

 

9th Bord  12g

1

Nadeem Afzal

2

Abdul Waheed

3

Muhmmad Nadeem

4

Naila Jabeen

5

Ghazala Kausar

6

Arshad Mahmood

7

Qadeer Ahmad

8

Shabana Kausar

9

Ashfaq Ahmad

 

9th Jamia 12a

Syed Waseem Abbas , Syed Mahndi Hussain

9th Tanzim  12

Rihana Kausar

 

10th Board 12b

1

Dur-a-Shahwar

2

Fozia

3

Abdul Ghafoor

4

Shahzad Ahmad

5

Allah Ditta

6

Naweeda Akhter

10th Jamia 12c

Safqat Lateef, Rubina Afzal , Nadim Afzal , Perwaz Akhter Mustfai , Muhammad Azhar

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1994-1995

Jamia         21-3-1994 to 11-2-1995                          Tanzim       15-5-1994 to 8-1-1995

                    Ex: 19-1-1995 to 4-2-1995                                           Ex: 9-1-1995 to 18-1-1995

                    R:   11-2-1995                                                              R:   15-9-1995

F.A   1year  12d

1- Shahida Tabasim 2- Muhammad Nadim 3- Syed Muhammad Zubair Shah 4- Syed Ahmad Raza Shah 5- Abdul Ghafoor 6- Sabana Kauser

7- Hafiz Akber Ali 8- Yasmin 9- Asgher Ali 10- Muhammad Afzal

 

F.A   2year  12f

Syed Amjid Hussain Shah Zadi

 

B.A 1year Jamia 13

1- Saghir Ahmad , 2- Hafiz Naeem Nuzamil , 3-Nasir Mahmood 4- Syed Zubair Hussain Shah 5- Ishrat Fatimh   6- Muhammad Yaqub Chishti    7- Nazir Ahmad

8-Kalsoom Saeeda  9-Mir Abd-ul-jabbar 10- Muhammad Saleem

 

B.A 2year Tanzim 13a

1- Kamran , 2- E’jaz Ahmad , 3- Asghar ali , 4- Ishrat Fatimh , 5- Nahid akram , 6- Fatimah Bashir , 7- Zahida Prveen , 8- Shaziaha Nazir , 9- Foziah , 10- Sabiha Kauser 11- Shaziha akram 12- Farida bagam 13- Nazir Ahmad 14- Rafaqat Prveen 15- Bushra bi bi 16- Bushra khatun 17- Kalsoom Saeeda 18- Tahir Mahmood 19- Muhammad Yaqub Chishti  20- Hafiz Rashid Ahmad 21- Allah Ditta ( R:- 25-3-95 )

 

M.A Tanzim 13b   (21-3-94 to 27-11-95------4-12-95)

1-Dur-a-Shahwar 2- S Zaima-tun-nisa bukhari 3- Shabana Kausar 4- Robina Kausar

 

Sand-ul-Faragh 13c

1- Farida bagam  2- E’jaz Ahmad  3- Muhammad Yaqub Chishti  4- Zahida Prveen  

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1995-1996

Jamia         6-3-1995 to11-3-1996 / 31-3-96            Tanzim        6-5-1995 to 25-12-1995

                    Ex: 15-1-1996 to 22-1-1996                                        Ex: 26-12-1995 to 2-1-1996

                    R:   31-3-1996                                                              R:   15-9-1995

Adna

1

Naghma Norin

2

Intash

3

Muhammad Arif

4

Miyan Khan

5

 

 

1st

1

Sadeea Mushtaq

2

Sawar Khan

3

Muhammad Ali

4

Yasmin

5

Anait ullah

6

Kfait Hussain

7

Mahvesh

 

 

 

 

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1995-1996

Jamia         6-3-1995 to11-3-1996 / 31-3-96            Tanzim        6-5-1995 to 25-12-1995

                    Ex: 15-1-1996 to 22-1-1996                                        Ex: 26-12-1995 to 2-1-1996

                    R:   31-3-1996                                                              R:   15-9-1995

 

2class

1

Muhammad Amjad

2

Syed Amir Rukham

3

Mudaser 

4

Sikander Abbas

5

Akber Ali

6

Asgher Ali

7

Smreen

8

Saima

9

Iftakhar Ahmad

10

Shazia

11

A’ish

12

Slma

13

Imran

 

 

Register Detail

University Munawwar-ul-Islam

1995-1996

Jamia         6-3-1995 to11-3-1996 / 31-3-96            Tanzim        6-5-1995 to 25-12-1995

                    Ex: 15-1-1996 to 22-1-1996                                        Ex: 26-12-1995 to 2-1-1996

                    R:   31-3-1996                                                              R:   15-9-1995

 

3class

1

Fozia

2

Parisa

Register

University Munawwar-ul-Islam

1995-1996

5-3-2001 to 14-1-2002                                  Sunday:-  January: February: March :  4,11,18,25 April: 1,8,15,22,29

Ex:  21-1-2002 to 1-2-2002                                  May : 6,13,20,27 June : 3,10,17,24 July : 1,8,15,22,29 August : 5,12,19,26

R:   11-2-2002                                                 September : 2,9,16,23,30 October: 7,14,21,28 November: 4,11 December : 23,30

Yearly vacation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Register

University Munawwar-ul-Islam

2001-2002

5-3-2001 to 14-1-2002                                  Sunday:-  January: February: March :  4,11,18,25 April: 1,8,15,22,29

Ex:  21-1-2002 to 1-2-2002                                  May : 6,13,20,27 June : 3,10,17,24 July : 1,8,15,22,29 August : 5,12,19,26

R:   11-2-2002                                                 September : 2,9,16,23,30 October: 7,14,21,28 November: 4,11 December : 23,30

Yearly vacation

Islamic vacation

A.D vacation

Cause

Islamic Dates

A.D Dates

Cause

A.D Dates

 New Islamic Year

1 Muharam

25-3-2002

Pakistan Resolution

23 March

Sadness Days

8-10 Muharam

1,2,3-4-2002

Labour day

1 May

Urs

29,30 Safer ,1 Rabiulawwal

22,23-5-2002

Pakistan Day

14 August

Miladunnabi

12 Rabiulawwal

3-6-2002

Death of Quaid

11 September

Jamia day

17 Rajab

4-10-2002

Birth of Iqbal

9 November

Shab-a-maaraj

27 Rajab

14-10-2002

Birth of Quaid

25 December

Shab-a-brat

15 Shabaan

1-11-2002

Sunday:-January,February,   March :  4,11,18,25 April: 1,8,15,22,29 May : 6,13,20,27 June : 3,10,17,24 July : 1,8,15,22,29 August : 5,12,19,26 September : 2,9,16,23,30  October : 7,14,21,28 November : 4,11 December : 23,30

Yearly Holidays

1 Ramzan to 5 Shawwal

16-11 to 15-12-2002

Ead-ul-adha

15 Ziqaad

4,5,6,7-3-2002

 

9th

10th

11th

12th

 

 

 

 

 

13th

14th

Sand-ul-faragh

M.A

 

 

 

 

 

Register

University Munawwar-ul-Islam

2002-2003

25-2-2002 to 8-2-2003

Ex:  17-2-2003 to 1-3-2003

R:   17-3-2003

Yearly vacation

Islamic vacation

A.D vacation

Cause

Islamic Dates

A.D Dates

Cause

A.D Dates

 New Islamic Year

1 Muharam

 

Pakistan Resolution

23 March

Sadness Days

8-10 Muharam

 

Labour day

1 May

Urs

29,30 Safer ,1 Rabiulawwal

 

Pakistan Day

14 August

Miladunnabi

12 Rabiulawwal

 

Death of Quaid

11 September

Jamia day

17 Rajab

 

Birth of Iqbal

9 November

Shab-a-maaraj

27 Rajab

 

Birth of Quaid

25 December

Shab-a-brat

15 Shabaan

 

Sunday:-  March :  4,11,18,25 April: 1,8,15,22,29 May : 6,13,20,27

June : 3,10,17,24 July : 1,8,15,22,29 August : 5,12,19,26

September : 2,9,16,23,30

October : 7,14,21,28 November : 4,11 December : 23,30

Yearly Holidays

1 Ramzan to 5 Shawwal

 

Ead-ul-adha

15 Ziqaad

 

 

9th

10th

11th

12th

 

 

 

 

 

 

13th

14th

Sand-ul-faragh

M.A

 

 

 

 

 

 

 

                             Home
            
                    Council
     
     Introduction
        
Contact us
Download forms  Fee Schedule  Programs Date Sheet  Result  Affiliation Form  

                

 

 

                  

                 University of Munawwar-ul-Islam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Munawwar-ul-Islam Gujrat Pakistan